Sloreåsen

Å BO HOS OSS

» 

Beisearbeidene 2013


» 

Styrets arbeidsfordeling 2013-2014


» 

Branninstruks


» 

Radonmålinger - rundskriv og skjemaerl


» 

Fjernvarmen - rutiner ved drift og feil


» 

Plantegninger


» 

Bruksanvisning seriekoblede røykvarslerel


» 

Kart over Sloreåsen


» 

En runde i Sloreåsen


» 

Parkeringsbestemmelser


» 

Slora


» 

Skjemaer for brannsjekk og el-sjekk


» 

Sloreåsen slalåmbakke


» 

Ventilasjonsanlegget i blokkene - bruksanvisning


» 

Innglassing av blokkterrassenel


» 

Ombygging av leiligheten


» 

Retningslinjer for påbygging av rekkehus


» 

Unngå vannskader!


» 

Datoer for søppelcontainere


» 

Betaling av egenandel ved forsikringsskader


» 

Bilder fra Sloreåsen


» 

Regler for parabolantenner


» 

Sloreåsen for 100 år siden


» 

Søndre Ås gård


» 

Husordensregler for Sloreåsen borettslag


» 

Dyreholdserklæring


» 

Vedtekter for Sloreåsen borettslag


» 

Oppussing av oppganger


» 

Brannkummer


» 

Årsberetninger


 

Husordensregler for Sloreåsen borettslag

Disse retningslinjene er vedtatt av andelseierne selv i generalforsamlingen 22.05.84, med endringer i generalforsamlingene 21.01.86 og 06.02.90.


HUSORDENSREGLER

for

Sloreåsen Borettslag

 

 

vedtatt 22.05.84

med endringer 21.01.86 og 06.02.90

 

 

 

1. Innledning

Disse husordensregler kommer i tillegg til borettslagets vedtekter og leiekontrakten, slik at de forhold som er omtalt der, ikke tas opp i disse reglene.

Leieren plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og er også ansvarlig for at reglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Leiligheten og tilhørende område må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre beboerne orden, ro og trivsel i hjemmet.

 

 

2. Ro

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten og de tilliggende områder mellom kl. 22.00 og kl. 07.00. Sang- og musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 20.00 og kl. 08.00. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke med naboene.

Arbeider som medfører spesiell stor støy, er vanligvis ikke tillatt etter kl. 19.00 på lørdager og dager før helligdager og på hele søndag og helligdag.

Heller ikke utenom de nevnte tider må man støye slik at det sjenerer andre.

 

 

3. Blokkene

Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller annet i felles trapperom eller ganger.

Utendørs må sykler settes i sykkelstativene.

Terrasser og vinduer må ikke brukes til risting av tøy og sengeklær og til synlig klestørk, dvs. over blomsterkassens nivå. Det må ikke strekkes klessnorer på terrassen. Klestørk må ikke skje på søn- og helligdager.

Sne må ikke kastes ut fra terrassen.

Sportsbodene i trappeoppgang må kun benyttes til sykler og annet sportsutstyr.

Trappen skal vaskes to ganger pr. uke, fortrinnsvis på tirsdag og fredag.

Lek og unødig opphold i oppgangen er ikke tillatt.

Ytterdøren holdes lukket, og den låses etter kl. 21.00.

 

 


4. Rekkehus

Det må ikke settes opp gjerder e.l. uten etter konferanse med styret og berørte naboer. Når det gjelder beplantning og anlegg forøvrig vises det til Lov av 16. juni 1961 "Om rettshøve mellom grannar" med endringer av 13. mars 1981.

Enkelte steder i borettslaget ligger hagene på grunn av det kuperte terrenget slik at beboerne i midtseksjonene ikke kan komme til sin hage utenfra uten å måtte gå over endeseksjonens område. Man har anledning til slik gjennomgang når det gjelder transport av utstyr, hageredskaper o.l. som ikke med rimelighet kan fraktes gjennom leiligheten. En slik gjennomgang bør forøvrig begrenses til det minimale. Ved oppsett av gjerder, hekker o.l. må man ta hensyn til at det skal være mulig å passere mellom hagestykkene.

Hagearbeid er underlagt de samme bestemmelsene om ro som nevnt i paragraf 2 i disse regler.

Verandaer og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy og sengeklær. Klestørk må ikke skje på søn- og helligdager.

 

 

5. Utomhusområdene

Fotballsparking og lignende aktiviteter er ikke tillatt på gangveiene mellom husene, men henvises til ballspillplassen.

Søppelhusene skal brukes forsvarlig og som anvist. Det er foreldrenes ansvar å passe på at dette blir gjort.

 

 

6. Kjøring og parkering

Det er ikke tillatt å kjøre på gang- og sykkelveien. Dog er det tillatt å kjøre frem til husene ved transport av bevegelseshemmede, tunge gjenstander eller spesielt mye bagasje. Slik kjøring må foregå i gangfart (max. 10 km/t).

Kjøretøyer skal kun parkeres på de anviste plasser. Gjesteparkeringsplassene må ikke opptas av beboernes egne biler.

I garasjene er det ikke tillatt å oppbevare annet enn et sett med bildekk, takgrind o.l. uten etter nærmere avtale med styret. Brannfarlige eller eksplosive gjenstander må ikke under noen omstendighet oppbevares i garasjene.

Lek, sykling o.l. er ikke tillatt i garasjene.

 

 

7. Dyrehold

Det er tillatt å anskaffe å holde hund i Sloreåsen Borettslag.

Det er ikke tillatt å anskaffe katt i borettslaget. Katter som allerede er registrert i borettslaget pr. 21. januar 1986 kan likevel beholdes til de faller fra.

Beboere som har dyr, forplikter seg til å følge disse bestemmelser:

 

a. Dyret skal alltid holdes i bånd på borettslagets område.

    Dette gjelder også katter o.l.

b. Dyret skal luftes utenfor borettslagets område.

c. Eieren skal umiddelbart fjerne ekskrementer etter dyret.

d. Dyret må aldri komme til i sandkasser eller på lekeplasser.

e. Eieren er ansvarlig for enhver skade som dyret påfører person eller eiendom i

    borettslaget.

f.  Dersom det kommer berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer ved lukt,

    bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å fjerne dyret fra leiligheten

    dersom ikke minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret

    etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget.

g. Forøvrig vises det til politivedtektene for Oslo angående dyrehold.

h. Det er en uttrykkelig forutsetning for dyrehold at vedlagte "Erklæring om dyrehold"

    undertegnes og følges.

 

 

8. Andre bestemmelser

Styret kan innkalle til dugnad. Alle beboere plikter å delta i en slik dugnad dersom ikke åpenbare rimelighetshensyn tilsier noe annet.

Enhver beboer plikter å varsle styret eller vaktmester om feil og skader på eiendommen.

Leieren er økonomisk ansvarlig for enhver skade han, hans husstand eller den han gir adgang til leiligheten måtte forårsake på borettslagets eiendom.

 

 

9. Brudd på husordensreglene

Ved brudd på disse reglene bør man i første omgang søke å komme fram til en minnelig ordning med den klagen gjelder.

Dersom dette ikke fører frem skal klagen fremmes skriftlig til styret, som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes.

Ethvert brudd på husordensreglene regnes ifølge paragraf 7 og 15 i leiekontrakten som et brudd på leiekontrakten, slik at alvorlige eller gjentatte brudd på husordensreglene kan få konsekvenser for beboernes leieforhold.

  

Hvis du vil ta en utskrift av disse reglene, kan du klikke nedenfor for en utskriftsvennlig versjon.

  Last ned:
Husordensregler for Sloreåsen borettslag.doc

Til toppen av siden
  
Løsningen er utviklet av Borettslag.NET Ansvarlig redaktør: Ulf Stenberg